تبلیغ در گوگل بر اساس دلار یا ارزهای رایج محاسبه می شود.